Anbi en de Belastingsdienst

Per 1 januari 2014 is de regelgeving inzake Anbi's gewijzigd, met ingang van deze datum moeten de volgende gegevens openbaar gemaakt worden via een internetsite.

De naam van de instelling

Stichting Katwijk Wandelmarathon 

Het RSIN/fiscaal nummer

815929043

De contactgegevens

Secretariaat Stichting Katwijk Wandelmarathon

Buitensluisstraat 19

2225 AH KATWIJK

info@kippenloop.nl

www.kippenloop.nl

De bestuurssamenstelling

Voorzitter

Secretaris

Administratie

Algemeen bestuurslid (vice voorzitter)

Algemeen bestuurslid

De namen van de bestuurders

Arie Balkenende

Jaap Kraaijenoord

Michelle van Klaveren - van Rijn

Jaap van Rijn

Weijnand Stijger 

Het beloningsbeleid

Niet van toepassing

Een verslag van de uitgeoefende activiteiten

Organiseren van een sponsorwandeltocht ten bate van KWF Kankerbestrijding en Stichting Kika jaarlijks op de 2e zaterdag in juni.

Missie

Wij, Stichting Katwijk Wandelmarathon, zetten ons vrijwillig in om twee goede doelen te steunen. Wij zamelen geld in voor KiKa en KWF Kankerbestrijding. 

Visie

Wij, Stichting Katwijk Wandelmarathon, zamelen geld in voor KiKa en KWF Kankerbestrijding door middel van sponsorwandeltochten. Deze wandeltochten, genaamd ‘Kippenloop’ en "Kuikenloop, ontvangen geld vanuit inschrijvingen, donaties en sponsoren. Het evenement wordt georganiseerd door enthousiaste vrijwilligers.

Doelstelling

Stichting Katwijk Wandelmarathon wil samen met het bestuur, vrijwilligers, sponsoren en wandelaars zo veel mogelijk geld inzamelen voor Stichting KiKa en de KWF Kankerbestrijding. Van het totaalbedrag wordt maximaal € 5.000 gereserveerd als buffer voor de komende wandelmarathon.

Financieel overzicht 2018

Balans per  31-12-2018 31-12-2017   31-12-2018 31-12-2017
x € 1          
           
Debiteuren 1.050 5.006 Eigen vermogen 12.924 13.369
           
Vooruitbetaalde kosten 1.234 0 Kortlopende schulden 1.250 1.250
           
Liquide middelen 11.890 9.613      
           
  14.174 14.619   14.174 14.619
           
           
Staat van baten en lasten 2018 2017      
           
Totale opbrengsten  303.508 302.304      
Afgestort naar KWF -163.300 -155.000      
Afgestort naar KiKa -141.700 -145.000      
  -1.492 2.304      
           
           
Sponsoring ed. evemenent 68.285 52.743      
Kosten 14e editie -67.238 -57.800      
  1.047 -5.057      
           
Mutatie reserverekening -445 -2.753